Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir?

Tevhidi Tedrisat Kanunu Nedir?

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra kabul edilen önemli yasalardan biridir. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan bu kanun ile Türkiye’deki tüm eğitim kurumlarına tek tek atıf yapılmış ve hepsi Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimi altına alınmıştır. Bu madde ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu dönemi eğitim sistemi tamamen değiştirilmiştir. Artık medrese sistemi yerine modern eğitim anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca, milliyetçilik ve Cumhuriyet’in temel değerleri öğrencilere benimsetilmeye çalışılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu Öncesinde Türkiye’de Eğitim Durumu

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye’deki eğitim sistemi oldukça farklıydı. Dini eğitim, medreselerde ağırlıkta olurken, modern eğitim kurumları çok azdı. Bu durum, eğitimde büyük bir çeşitliliğe ve okulların birbirinden bağımsız çalışmalarına sebep oluyordu. Tevhidi Tedrisat Kanunu öncesinde Türkiye’de dokuz ilde 10’u medrese, 18’i rüştiye, ve birçok da mektep bulunuyordu. Ancak, eğitimdeki bu çeşitlilik birliği sağlamayı zorlaştırıyordu.

Öğrenci sayısının azlığı ve yapısındaki çeşitlilik nedeniyle, modern eğitimin gelişmesine ve yerleşmesine izin verilmedi. Hatta Batı’da kalmış olan Osmanlı Eğitim Bakanlığı tarafından da kabul edilmiyordu. Tevhidi Tedrisat Kanunu, bu durumu değiştirerek, modern eğitim kurumlarının gelişmesine önayak oldu.

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun Amaçları

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun amaçlarından biri, tüm eğitim kurumlarını tek bir çatı altında toplamak ve böylelikle eğitimde birliği sağlamaktı. Eğitim kalitesini artırmak da hedeflerden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitimde çeşitlilik olduğu için farklı mezhepler arasında ayrım yapılıyordu. Kanun, bu ayrımı ortadan kaldırmak amacıyla da kabul edilmiştir. Böylece, herkesin ortak bir eğitim alabileceği ve ayrımların sona ereceği bir sistem oluşması planlanmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye’deki tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir hale geldi ve okulların müfredatı da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Böylece, eğitimin tek bir merkezden yapılması sağlanarak, eğitimde birliği sağlamak, kaliteyi artırmak ve farklı mezhepler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak amaçlanmıştı. Bunun yanı sıra, okullarda Türkçe eğitim yapılması zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikler sayesinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma eğitim sistemi tamamen değişti ve modern Türkiye’nin eğitim sistemi temelleri atılmış oldu.

Bazı Eleştiriler

Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü, bazı kesimlerin sert eleştirilerine neden oldu. Takrir-i Sükun kanununun çıkarılmasından sonra, siyasi partiler ve dernekler yasaklandı. Bu durum, okullarda düşüncelerin tek tipleştirilmesi ve öğrencilerin milliyetçi bir eğitim alması eleştirildi. Eleştirmenler, farklı düşüncelerin ifade edilmesine olanak tanınmadığına inanıyorlardı ve öğrencilerin farklı dünya görüşleri ile tanışması gerektiğini savundular. Eleştirmenler, yasanın bu şekilde uygulanmasının özgür düşünceyi sınırladığına inanıyorlar.

Sonuç

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye’nin modern eğitim sistemine geçişte önemli bir rol oynadı. Eğitimde birliği sağlamak, farklı mezhepler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak ve eğitim kalitesini artırmak gibi hedefleri bulunan yasa, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki eğitim sistemini tamamen değiştirdi. Eğer bu yasa olmasaydı, Türkiye’deki eğitim sistemi bugünkü gibi olmazdı. Ancak, yasanın uygulanmasına dair bazı eleştiriler bulunmaktadır. Dönemin bazı kesimleri, bağımsız düşünce yapısından uzaklaşarak sadece milliyetçi bir eğitim verildiği eleştirilerini getirdiler.

Yorum yapın

takipçi satın al